Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Pussaivladad da la tgira d'uffants ordaifer la famiglia

Sper las canortas d'uffants stattan a disposiziun als geniturs ulteriuras furmas da tgira d'uffants ordaifer la famiglia.

Geniturs dal di

Vus pudais affidar Voss uffants durant entirs dis ad ina mamma dal di u ad in bab dal di. La gronda part da quests geniturs dal di fan part d'ina Uniun da famiglias dal di che garantescha per ina buna qualitad dals servetschs purschids.

Per ulteriuras infurmaziuns pudais Vus As drizzar a la Federaziun «Famiglias dal di Svizra».

Qua chattais Vus l'organisaziun da las famiglias dal di en Vossa regiun

Tgira cumplementara a la scola

Maisa da mezdi

En blers lieus vegn purschida ina maisa da mezdi, nua ch'ils uffants survegnan in past simpel ed equilibrà e nua ch'ils uffants ils pli pitschens vegnan tgirads. Questa purschida vegn organisada savens da las scolas sezzas, da gruppas da geniturs u d'uniuns privatas u semipublicas. Ella po esser concepida differentamain tut tenor il chantun u la vischnanca.

Scola dal di

Dapi intgins onns datti adina dapli scolas dal di sco er scolas che porschan ina tgira ordaifer la scola, saja quai avant u suenter l'instrucziun ubain durant la pausa da mezdi.

Dapli infurmaziuns survegnis Vus da las autoritads da scola u dals servetschs socials da Vossa vischnanca. Indicaziuns en chaussa survegnis Vus sur il suandant link.

Co chat jau instituziuns per la tgira cumplementara a la scola?

Canorta d'uffants

Vus pudais er affidar Voss uffant durant in pèr uras (per regla 2 fin 3 uras) ad ina canorta d'uffants. Ina tgira durant l'entir di na porschan las canortas d'uffants però betg.

As infurmai tar Vossa vischnanca davart la purschida da canortas d'uffants che sa chattan en Vossa vischinanza.

Uffizi d'uffants e da giuvenils da Vossa vischnanca

Tgira d'uffants en cas da malsogna (da l'uffant u dals geniturs)

Sche Voss uffant daventa tuttenina malsaun, uschia ch'el na po betg pli visitar la scola/la canorta d'uffants? Impedeschan problems da sanadad Vus d'As deditgar a Voss uffant? En in tal cas pudais Vus As drizzar a la Crusch cotschna da Voss chantun. Quella porscha in servetsch per tgirar uffants a chasa. Il servetsch po variar da chantun a chantun, da princip vegn dentant ina persuna a tgirar Voss uffant a chasa, a giugar cun el, a preparar ses pasts ed a dar ad el en cas da basegn ils medicaments necessaris.

Il servetsch tgira uffants fin a la vegliadetgna da 12 onns. Las tariffas vegnan calculadas tenor las entradas da la chasada. Intginas cassas da malsauns indemniseschan quest servetsch.