Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Nua survegn jau mes numer da la AVS?

Il numer da la AVS da 13 cifras è anonim e correspunda uschia a las pretensiuns da la protecziun da datas. El accumpogna la persuna assicurada durant sia entira vita e na vegn betg remplazzà cun in auter numer a chaschun d'ina midada dal num, d'ina maridaglia u d'in divorzi.

Jau n’enconusch betg mes numer da la AVS

  • Sche vus essas segirads tar ina cassa da malsauns svizra, stat voss numer da la AVS sin vossa carta da l’assicuranza da malsauns.
  • Sche Vus essas ina lavuranta u in lavurant, dumandai a Voss patrun da lavur.
  • Sche Vus essas independent u ina persuna senza activitad da gudogn, dumandai a la cassa da cumpensaziun en Voss chantun da domicil u a vossa cassa da cumpensaziun sindicala.
  • Sche Vus lavurais en Svizra, avais dentant il lieu da domicil a l’exteriur, dumandai a la cassa da cumpensaziun responsabla da voss patrun en Svizra.
  • Sche vus abitais a l’exteriur e na lavurais betg actualmain en Svizra, dumandai a la Cassa svizra da cumpensaziun.