Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Nua survegn jau mes numer da la AVS?

Jau n’enconusch betg mes numer da la AVS

  • Sche vus essas segirads tar ina cassa da malsauns svizra, stat voss numer da la AVS sin vossa carta da l’assicuranza da malsauns.
  • Sche Vus essas ina lavuranta u in lavurant, dumandai a Voss patrun da lavur.
  • Sche Vus essas independent u ina persuna senza activitad da gudogn, dumandai a la cassa da cumpensaziun en Voss chantun da domicil u a vossa cassa da cumpensaziun sindicala.
  • Sche Vus lavurais en Svizra, avais dentant il lieu da domicil a l’exteriur, dumandai a la cassa da cumpensaziun responsabla da voss patrun en Svizra.
  • Sche vus abitais a l’exteriur e na lavurais betg actualmain en Svizra, dumandai a la Cassa svizra da cumpensaziun.

Jau n’ha anc betg in numer da la AVS

Il numer da la AVS da 13 cifras è anonim e correspunda uschia a las pretensiuns da la protecziun da datas. El accumpogna la persuna assicurada durant sia entira vita e na vegn betg remplazzà cun in auter numer a chaschun d'ina midada dal num, d'ina maridaglia u d'in divorzi.

Sche Vus avais anc adina il vegl numer dad 11 cifras, pudais Vus empustar ina nova carta da la AVS cun il numer da 13 cifras. Vus pudais proceder sco tar la dumonda “Jau n’enconusch betg mes numer da la AVS”.