Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Dumandar in attest d'ierta

Tge è in attest d'ierta e cura vegn el duvrà?

L'attest d'ierta infurmescha davart il circul da las persunas cun dretg d'ierta e vegn duvrà per pudair disponer da l'ierta. Instituts da finanzas pretendan in attest d'ierta per ch'ils daners possian vegnir retratgs dal conto da la persuna defuncta. In attest d'ierta vegn er pretendì, sch'in bain immobigliar u sche proprietad d'abitar duai vegnir transcrit u vendì. 

Quant custa in attest d'ierta?

Il custs per emetter in attest d'ierta varieschan da cas a cas. Els pon importar da plirs tschient francs fin a plirs milli francs. En quels custs n'èn betg cuntegnids ils custs supplementars per documents dal stadi civil e per infurmaziuns da la Svizra e da l'exteriur. Vus pudais reducir quels custs, sche Vus empustais mo in dumber minimal d'originals da l'attest d'ierta.

Quant ditg duri, fin ch'in attest d'ierta po vegnir emess?

Er en cas d'eruidas simplas da las ertavlas e dals ertavels dura l'emissiun da l'attest d'ierta tranter 6 fin 12 emnas circa.

Tgi po dumandar in attest d'ierta?

  • Senza testament u contract d'ierta: Ils ertavels legals han il dretg da dumandar in attest d'ierta.
  • Cun testament u contract d'ierta:L'attest d'ierta po vegnir dumandà pir suenter la communicaziun publica tras la instanza cumpetenta. Da la communicaziun publica resorta tgi che dastga dumandar l'attest d'ierta.

 

 
 

 

Nua sto vegnir dumandà in attest d'ierta?

L'attest d'ierta vegn emess tut tenor il chantun da l'uffizi d'ierta, da l'autoritad da partiziun da la vischnanca, d’in notar resp. d’ina notara u da la prefectura dal district.

Per survegnir in attest d'ierta stuais Vus

  • preschentar ina copia da l'attest da mort (da survegnir tar l'uffizi da stadi civil);
  • cumprovar che Vus avais il dretg d'ierta (extract dal register da stadi civil);
  • demussar che Vus n'avais betg refusà l'ierta (decleraziun d'acceptaziun da tut ils ertavels legals e resguardads u cumprova ch'il termin è scadì).

Empustar l'attest d'ierta tar l'autoritad cumpetenta

Per plaschair registrar l'ultim lieu da domicil da la persuna defuncta.