Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

A tgi poss jau ma drizzar en cas d'ina adopziun?

In'adopziun è in project cumplex e la procedura dura savens ditg. Ella po durar da ses mais fin a set onns, tut tenor, sch'i sa tracta d'ina adopziun naziunala u internaziunala. Per che Vus possias proceder en ina moda uschè simpla sco pussaivel e per che Vus survegnias tut ils cussegls necessaris, As drizzais Vus il meglier a las autoritads cumpetentas e dumandais agid ad organisaziuns spezialisadas.

Confederaziun, chantuns e posts d'intermediaziun

In'autoritad centrala da la Confederaziun coordinescha ils fatgs d'adopziun en Svizra e procura per la represchentanza svizra en collavuraziun cun autoritads d’adopziun a l’exteriur.

Ils chantuns infurmeschan e cusseglian ils burgais davart il proceder en cas d'ina adopziun. Els sclereschan la qualificaziun dals geniturs adoptivs futurs e tiran tut las decisiuns che mainan ad in'adopziun.

La Confederaziun po permetter ad organisaziuns l'intermediaziun tranter ils geniturs adoptivs futurs d'ina vart e las autoritads da l'exteriur da l'autra vart. Quests posts d'intermediaziun pon pia gidar ils geniturs adoptivs futurs a cumpilar ils documents necessaris, ad obtegnair ina procedura speditiva ed a dar adatg che l'interess surordinà da l'uffant vegnia observà adina. Ma els n'han nagina cumpetenza da decider.

Indicaziuns davart l'autoritad centrala da la Confederaziun

Indicaziuns davart las autoritads centralas dals chantuns en ils fatgs d'adopziun

Posts d'intermediaziun ch'èn renconuschids en Svizra