Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Consequenzas economicas da la lètg – urden dals bains

Cun l'urden dals bains vegni fixà, tge che tutga a tgi durant la lètg e co che la facultad ed ils debits vegnan repartids en cas da divorzi u da mort. En Svizra datti trais differents urdens dals bains: participaziun als acquists, cuminanza dals bains, separaziun dals bains.

Participaziun als acquists

Sch'ils conjugals n'han fixà nagut auter, vala il stadi dals bains ordinari da l'uschenumnada participaziun als acquists:

 • Ils dus conjugals han facultads separadas.
 • Mintga conjugal resta proprietari da ses agens bains, pia dals bains ch'el porta en la lètg, ch'el erta u ch'el survegn durant la lètg sco regal persunal. Ils conjugals administreschan er separadamain quests bains.
 • Ils respargns fatgs durant la lètg ("acquists", p.ex. paja, tschains, contribuziuns a la 3. pitga) vegnan utilisads ed administrads dals conjugals independentamain in da l'auter.
 • Sche l'urden dals bains vegn schlià (divorzi, mort, nov urden dals bains), vegnan ils acquists repartids mez a mez sin mintga conjugal.
 • Da princip sto mintga conjugal star bun mo per ils agens debits e cun sia entira facultad, nun che l'auter conjugal saja stà d'accord cun l'obligaziun u nun ch'i sa tractava d'expensas per il basegn dal mintgadi.

Cuminanza dals bains

Per quest urden dals bains ston ins far in contract matrimonial. In contract matrimonial sto vegnir documentà uffizialmain tras in notar.

Durant la lètg èn avant maun trais categorias da bains, uschenumnadas massas da bains:

 • quellas da la dunna (bains propris)
 • quellas da l'um (bains propris)
 • quellas che tutgan a tuts dus (bains cuminaivels)

Ils bains cuminaivels cumpiglian la facultad e las entradas dals conjugals, cun excepziun dals objects ch'èn bains propris tenor la lescha (objects persunals) u sin basa d'in contract matrimonial. Ils bains cuminaivels appartegnan nunseparadamain a tuts dus conjugals, els vegnan administrads cuminaivlamain dals conjugals e vegnan repartids tranter la dunna e l'um, en cas che l'urden dals bains vegn schlià.

Tut tenor il gener da debits sto la dunna resp. l'um star bun mo cun la mesadad dals bains cuminaivels e cun ses bains propris ubain dentant cun tut ils bains cuminaivels e cun ses bains propris. En spezial sch'ils debits èn vegnids fatgs per ils basegns quotidians, ston ils conjugals star bun cun tut ils bains cuminaivels e cun lur bains propris.

Separaziun dals bains

Tar la separaziun dals bains na datti nagins bains u debits cuminaivels. La dunna e l'um restan proprietaris dals agens bains ed administreschan sez quels. Correspundentamain na datti er nagina repartiziun, cur che la lètg vegn terminada. La separaziun dals bains po vegnir fixada dals conjugals en in contract matrimonial. In contract matrimonial sto vegnir documentà uffizialmain tras in notar.

Liquidaziun dals bains matrimonials

Ina liquidaziun dals bains matrimonials ha lieu:

 • en cas da divorzi u da separaziun
 • sch'in conjugal mora
 • sch'i vegn fixà in auter urden dals bains
 • sche la lètg vegn declerada per nunvalaivla

Tar la liquidaziun dals bains matrimonials vegnan las valurs da facultad, ch'èn vegnidas purtadas en la lètg u cumpradas durant la lètg (mobiglias, immobiglias, daners, vaglias), repartidas sin tuts dus conjugals. Sch'ils conjugals han debits, stoi vegnir sclerì e fixà, tgi che surpiglia tals.