Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Test da paternitad - Dretgs ed obligaziuns

In test da paternitad è in'analisa, cun la quala vegnan constatadas qualitads specificas dal genom d'ina persuna. I dat ina impronta genetica che permetta da constatar ina parentella genetica tranter l'uffant ed il bab.

Consentiment per far il test

En Svizra dastga in'analisa genetica vegnir fatga per constatar ina parentella mo, sche quai è en l'interess da l'uffant pertutgà. Il test pretenda pia il consentiment da l'uffant, premess ch'el saja abel da giuditgar. Sche l'uffant è minoren, è il consentiment da ses geniturs indispensabel. Sche l'uffant n'è betg abel da giuditgar, è necessari il consentiment da la persuna che al dastga represchentar. Tests che vegnan realisads dascus èn chastiabels e na pon betg vegnir duvrads davant dretgira.

A tgi poss jau ma drizzar?

Sche las persunas pertutgadas han dà lur consentiment, pon ellas pretender ch'i vegnia fatg in test da paternitad tar in institut da medischina forensica u tar in laboratori ch'è renconuschì da la Confederaziun. Ils tests ch'èn accessibels en l'internet na pon betg vegnir duvrads davant dretgira, perquai ch'i na po betg vegnir controllà, da tgi che deriva il material che duai vegnir analisà.

Ils instituts ed ils laboratoris renconuschids èn obligads da constatar l'identitad da las persunas pertutgadas. Questas persunas ston cumprovar lur identitad tras in document d'identitad uffizial valaivel.

Register dals laboratoris renconuschids da la Confederaziun che fan ils profils da DNA