Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Taxaziun da gudogns che derivan da la participaziun a gieus per daners sco er da gudogns che derivan da lottarias e da gieus d’inschign per promover la vendita

Gudogns realisads en casinos svizzers (cun excepziun da casinos online) èn libers da taglia. Il medem vala per gudogns che derivan da lottarias manadas tras localmain, da scumessas da sport localas ubain da turniers da poker da pitschna extensiun (uschenumnads gieus da pitschna extensiun).

Gudogns che derivan da la participaziun ad auters gieus per daners sco er gudogns che derivan da lottarias e da gieus d’inschign per promover la vendita ch’èn vegnids realisads en Svizra u a l’exteriur èn suttamess a la taglia. Exempels per tals èn gudogns che derivan da casinos online, da las lottarias da las duas societads da lottaria las pli grondas, dal jass online ubain dals gieus da lottaria dal commerzi en detagl. Intgins da quests gudogns èn fin ad ina tscherta summa libers da taglia.

L’organisatura dal gieu per daners u da la lottaria e dal gieu d’inschign per promover la vendita sto transferir a l’Administraziun federala da taglia 35% dal gudogn suttamess a la taglia sco taglia anticipada. La taglia anticipada vegn puspè restituida a persunas cun domicil en Svizra, sch’il gudogn è vegnì declerà correctamain en la decleraziun da taglia. 

Las tariffas da taglia ed ils gudogns libers da taglia pon variar tar la taglia chantunala tut tenor il chantun da domicil.

Suttametter a la taglia ils gudogns or da gieus da lottaria ed or da gieus da toto