Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Schliar in partenadi da la medema schlattaina

La partenaria u il partenari po dumandar davant dretgira la schliaziun dal partenadi. Decisiva per ils singuls pass è la dumonda, sche la separaziun vegn giavischada da tuttas duas persunas u mo d'ina persuna.

Dumonda cuminaivla

La partenaria u il partenari po dumandar davant dretgira la schliaziun dal partenadi. Decisiva per ils singuls pass è la dumonda, sche la separaziun vegn giavischada da tuttas duas persunas u mo d'ina persuna.

1.Dumonda en scrit

Vus stuais inoltrar in'uschenumnada dumonda ch'è suttascritta da tuttas duas persunas. Dretgiras mettan savens a disposiziun formulars u models.

2.Cunvegna da schliaziun

Ultra da quai stuais Vus fixar, co che Vus vulais purtar las consequenzas da la separaziun. I sa tracta tranter auter da las suandantas dumondas:

 • Ha ina da las duas persunas il dretg da vegnir mantegnida?
 • Co vegnan repartids ils objects cuminaivels?
 • Tgi surpiglia l'abitaziun?
 • Sche Vus avais uffants: Duai l'autra persuna cuntinuar il contact cun ils uffants? Sche gea, co?
 • E.u.v.

Sche Vus na chattais nagina cunvegna u As accordais mo parzialmain, pudais Vus tuttina inoltrar ina dumonda cuminaivla ed incumbensar la dretgira da decider ils puncts averts.

3.Ulteriurs documents

Tut tenor la situaziun stuais Vus inoltrar ulteriurs documents. As infurmai per plaschair tar la dretgira responsabla davart la glista cumpletta da documents.

4. Audiziun

Suenter ch'il pèr ha inoltrà ils documents necessaris, fa la dretgira ina uschenumnada audiziun.

Plant da schliaziun

Il partenadi registrà po er vegnir schlià cunter la voluntad d'ina partenaria u d'in partenari. Sch'il pèr viva separadamain dapi in onn, po la persuna che vul schliar il partenadi, inoltrar in uschenumnà plant da schliaziun.

Proceder

La dretgira envida las duas persunas ad ina tractativa. Durant che la procedura gira, vegnan savens fixadas uschenumnadas mesiras preventivas. p.ex. contribuziuns da sustegn.

Infurmaziuns e contact cun la dretgira responsabla

L'organisaziun da las dretgiras variescha da chantun a chantun. Sche Vus n'essas betg segir, As infurmai tar in'autoritad giudiziala chantunala u tar in advocat, tge dretgira che Vus stuais contactar.

Consequenzas da la schliaziun giudiziala dal partenadi registrà

Suenter la schliaziun dal partenadi sa cloma Voss stadi civil "partenadi schlià".

 • Valurs da facultad: Da princip vala la separaziun dals bains, nun che Vus e Vossa partenaria u Voss partenari hajas fixà insatge auter en in contract. Mintga persuna salva quai ch'ella posseda. Valurs da facultad che appartegnan cuminaivlamain a tuttas duas persunas, vegnan ubain partidas ubain attribuidas ad ina da las duas persunas cunter ina indemnisaziun.
 • Pajaments da mantegniment: Suenter la schliaziun dal partenadi registrà è mintga persuna responsabla per ses agen mantegniment. La dretgira po dentant fixar pajaments da mantegniment, sch'ina persuna ha – cun il consentiment da la partenaria u dal partenari – restrenschì u smess dal tuttafatg sia activitad da gudogn u sch'ella vegn en miserias finanzialas pervia da la schliaziun dal partenadi. Il dretg da mantegniment resta en vigur, fin che la persuna che survegn ils pajaments da mantegniment va puspè a lavurar e po procurar sezza per ses mantegniment.
 • Taglias: Tuttas duas persunas vegnan puspè suttamessas separadamain a la taglia, suenter ch'il partenadi è vegnì schlià.
 • AVS e prevenziun professiunala: Tuttas duas persunas survegnan mintgamai la mesadad dals dabuns da l'assicuranza per vegls e survivents (AVS) e da la cassa da pensiun ch'èn vegnids acquistads durant il partenadi.
 • Uffants: Sch'ina partenaria u in partenari ha uffants, po la dretgira fixar che l'autra persuna dastgia avair in contact persunal cun ils uffants.
 • Ierta: Tras la schliaziun dal partenadi n'exista nagin dretg d'ierta pli tranter las duas persunas.