Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Refusar l'ierta

N'enconuschais Vus betg exactamain las relaziuns finanzialas d'ina persuna defuncta? Temais Vus dad ertar en emprima lingia debits? U na vulais Vus simplamain ertar nagut da la persuna defuncta? Alura avais Vus la pussaivladad da refusar l'ierta.

Entaifer 3 mais dapi la mort po vegnir refusada l'ierta. Quai vul dir che Vus renunziais a l'ierta. Quai pudais Vus far, sche Vus temais ch'ils debits èn pli gronds che la facultad. Infurmaziuns davart la situaziun finanziala da la persuna defuncta dattan p.ex. sia ultima decleraziun da taglia, ses extracts da banca u ses extract dal register da scussiun.

Sche la situaziun finanziala n'è betg transparenta, pudais Vus pretender entaifer 1 mais a partir da l’enconuschientscha da la mort ch'i vegnia fatg in inventari public. Cun ina publicaziun en il fegl uffizial fa l'autoritad cumpetenta in register da las valurs da facultad e dals debits da l'ierta.


Pir suenter che l'inventarisaziun è terminada stuais Vus decider, sche Vus vulais:

  • refusar l'ierta;
  • pretender la liquidaziun uffiziala (tut ils dabuns e tut ils debits vegnan liquidads, ils ertavels survegnan quai che resta); u
  • acceptar l'ierta cun l'inventari public (ils ertavels stattan buns mo per las pretensiuns ch'èn inditgadas en l'inventari) u senza resalvas (ils ertavels stattan buns solidaricamain cun l'ierta e cun l'atgna facultad).

En ils chantuns BL, BS, GL, ZG e ZH po vegnir pretendida tar la dretgira ina "attestaziun per infurmaziun". Cun quella pudais Vus As infurmar tar bancas, autoritads e.u.v. davart l'autezza dal relasch.

Dumandar in'attestaziun per infurmaziun (mo BL, BS, GL, ZG e ZH)

Termin

Suenter 3 mais vala l'ierta sco acceptada. Ils ertavels stattan bun cun lur facultad per ils debits da la persuna defuncta e daventan proprietaris dals objects relaschads.

Perdita dal dretg da refusar l’ierta

Attenziun: Sch’in ertavel piglia objects da la ierta (cun excepziun d’objects senza valur) u sch’el zuppa tals objects, perda el il dretg da refusar l’erta.

Tge capita en cas d'ina renunzia?

Sche Vus na vulais betg acceptar l'ierta, pudais Vus communitgar quai cun ina brev recumandada a l'autoritad cumpetenta da l'ultim lieu da domicil da la persuna defuncta. En quest cas va l'ierta als proxims ertavels legals. Quels han alura er temp 3 mais per refusar l'ierta.

Sche nagin ertavel na vul l'ierta, vegn quella liquidada da l'uffizi da concurs e la facultad avant maun vegn duvrada per pajar ils debits. Sch'i resulta in surpli, vegn quel concedì a las persunas cun dretg d'ierta.

Pretender in inventari public u refusar l'ierta – autoritad cumpetenta a l'ultim lieu da domicil da la persuna defuncta.