Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Purschidas da furmaziun supplementara per persunas creschidas

Sche Vus vulais tegnair pass cun il svilup en Vossa professiun, èsi impurtant da far adina puspè ina furmaziun supplementara. Novas cumpetenzas e novs certificats / diploms augmentan Vossas schanzas sin il martgà da lavur.

Furmaziun supplementara

La Svizra dispona d'in sistem da furmaziun supplementara bain sviluppà. Ils purschiders da furmaziuns supplementaras èn numerus, lur paletta da purschidas è vasta, cun furmaziuns supplementaras ch'èn cumbinadas cun l'execuziun d'ina professiun, e cun talas che n'èn quai betg, sco er cun furmaziuns supplementaras che mainan ad in diplom, e cun talas che na fan quai betg.

Posts da cussegliaziun per la furmaziun da persunas creschidas

Ils posts da cussegliaziun da professiun, da studi e da carriera infurmeschan davart la purschida da scolaziun, davart las cundiziuns e davart las pretensiuns. Ultra da quai mettan els a disposiziun documentaziuns davart differentas professiuns ed infurmeschan davart in sustegn finanzial pussaivel.

Prender suenter il diplom professiunal

Sco persuna creschida che ha in tschert dumber d'onns d'experientscha professiunala pudais Vus sut tschertas circumstanzas prender suenter l'examen final d'emprendissadi ed acquistar in attestat federal da qualificaziun u in attest federal da furmaziun professiunala. L'uffizi chantunal per la furmaziun professiunala decida davart las dumondas d'admissiun e dat las infurmaziuns necessarias.

Prender suenter la maturitad

Tgi che vul studegiar ad in'universitad u ad ina scola auta spezialisada po prender suenter er sco persuna creschida la maturitad gimnasiala resp. la maturitad professiunala.

Acquisiziun e mantegniment da cumpetenzas fundamentalas

Cumpetenzas fundamentalas – sco leger, scriver, far quints u il diever da tecnologias d'infurmaziun e da communicaziun – èn ina premissa impurtanta per l'emprender per vita duranta e per la participaziun a la vita sociala. Sin la pagina d'internet «Einfach besser!» chattais Vus purschidas adequatas.

Furmaziun professiunala superiura

Tgi che posseda in attestat federal da qualificaziun (AFQ) u in diplom professiunal equivalent, po s'acquistar cun la furmaziun professiunala superiura ulteriuras cumpetenzas spezialas. I dat duas pussaivladads:

  • ils examens federals (examens professiunals ed examens professiunals superiurs);
  • ils diploms da las scolas spezialisadas superiuras.

Furmaziun supplementara ad universitads u a scolas autas spezialisadas

La scolaziun po er vegnir cuntinuada a las scolas autas spezialisadas u a las universitads. Lur purschidas da furmaziun supplementara pussibiliteschan a persunas cun diplom universitar, da s'acquistar novas qualificaziuns, da sa spezialisar u da s'orientar da nov.

Furmaziun supplementara universitara

Furmaziun supplementara a scolas autas spezialisadas