Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Pers il passaport u la carta d'identitad – tge stoss jau far?

Annunziai la perdita u l'enguladitsch da Voss document d'identitad uschè svelt sco pussaivel a la polizia locala. Per dumandar in document d'identitad da reserva en Svizra u a l'exteriur sto esser avant maun in avis da perdita d'in post da polizia svizzer u ester. Sch'in document va a perder, daventa el nunvalaivel. In document d'identitad ch'è vegnì chattà na dastga perquai betg pli vegnir duvrà e sto vegnir surdà ad in'autoritad emettenta (post da passaports).

Post da polizia svizzer

Perdita a l'exteriur

Sche Vus essas a l'exteriur, stuais Vus medemamain annunziar uschè svelt sco pussaivel la perdita u l'enguladitsch da Voss document d'identitad a la polizia locala. In document d'identitad da reserva pudais Vus dumandar tar l'ambassada svizra u tar il consulat dal pajais da Vossa dimora.

Er sche Vus na duvrais nagin document d'identitad da reserva, duessas Vus annunziar la perdita da Voss document d'identitad uschè svelt sco pussaivel a la represchentanza svizra cumpetenta u – suenter Voss return en Svizra – ad in post da polizia svizzer.

Proceder per Svizras e Svizzers a l'exteriur en cas da la perdita d'in document d'identitad

Las Svizras ed ils Svizzers a l'exteriur ston annunziar la perdita tant a la polizia locala a l'exteriur sco er a la represchentanza svizra da lur pajais da dimora.

Passaport provisoric (passaport d'urgenza)

En situaziuns urgentas pudais Vus far ina dumonda per in passaport provisoric.