Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Dumonda per in passaport u per ina carta d'identitad

Dapi l'onn 2010 vegn mo pli emess il passaport biometric (er numnà passaport 10 u passaport electronic). Quel ha in chip che cuntegna las improntas dals dets ed ina fotografia da la fatscha dal possessur.

Uschia faschais Vus la dumonda per in passaport u per ina carta d'identitad

La carta d'identitad suletta pudais Vus dumandar tut tenor il chantun da domicil ubain tar Vossa vischnanca da domicil (al spurtegl) ubain tar il post chantunal da passaports (al telefon u sur l'internet tut tenor il domicil al spurtegl).

Voss passaport u la cumbinaziun – carta d'identitad e passaport 10 ensemen – pudais Vus dumandar en tut ils chantuns sur l'internet e per telefon. Suenter l'examinaziun da Vossa dumonda vegnis Vus envidads da vegnir al post da passaports per laschar registrar Vossas datas (fotografia da la fatscha, suttascripziun ed improntas dals dets per il passaport u la cumbinaziun). En tscherts chantuns pudais Vus purtar sez in'atgna fotografia digitala. Suenter esser stà persunalmain al post da passaports e sche Vossa dumonda vegn approvada, As vegnan il passaport e / u la carta d'identitad tramess mintgin per sai en general per posta entaifer maximalmain 10 dis da lavur (a l'exteriur entaifer 30 dis da lavur).

Dumonda per documents d'identitad – il pli impurtant en furma concisa

Per quest intent na duvrais Vus nagut auter ch'in computer cun access a l'internet ed ina adressa dad e-mail fidada. Alura pudais Vus gia inoltrar Vossa dumonda. La procedura da dumonda è descritta sin la pagina d'internet da l'empustaziun. Suenter survegnis Vus ina invitaziun per e-mail da vegnir persunalmain al post da passaports (per laschar registrar las datas per il passaport u per la carta d'identitad).

Dumandar in passaport u ina carta d'identitad sin via electronica

Criteris per fotografias sin palpiri e per fotografias digitalas

Las autoritads emettentas examineschan la qualitad da la fotografia e decidan, sch'ella satisfa a las pretensiuns.

Passaport u carta d'identitad per uffants

Per ir en viadi e per cumprovar lur identitad e la naziunalitad svizra dovran uffants in passaport u ina carta d'identitad che porta lur num. Ina inscripziun en ils documents d'identitad dals geniturs n'è betg pussaivla.

Per registrar las datas al post da passaports ston uffants fin 18 onns vegnir accumpagnads d'ina persuna che ha la tgira genituriala. Questa persuna accumpagnanta sto sa legitimar al lieu. Geniturs betg maridads, geniturs divorziads u geniturs che vivan separadamain ston preschentar ina cumprova da la tgira genituriala. Plinavant pon vegnir pretendids l'attest da famiglia u da naschientscha ed il certificat da domicil cun l'inscripziun da l'uffant.

Disposiziuns spezialas per uffants, per persunas minorennas e per persunas betg maiorennas

Passaport u carta d'identitad per Svizras e Svizzers a l'exteriur

Vus pudais far la dumonda per il document d'identitad giavischà per telefon tar la represchentanza ch'è cumpetenta per Vus, ubain emplenir il formular da dumonda en moda cumadaivla sur l'internet. Sche Vus emplenis la dumonda online, selecziunai "exteriur" tar il punct "lieu da domicil".

Sco proxim stuais Vus ir persunalmain tar la represchentanza svizra ch'è cumpetenta per Vus a l'exteriur, per laschar registrar Vossas datas biometricas. Quai independentamain dal fatg, co che Vus avais inoltrà la dumonda.

En cas da dumondas contactai per plaschair la represchentanza svizra cumpetenta.

Ambassadas svizras e consulats svizzers

Dumandar in passaport u ina carta d'identitad sin via electronica

Prolungar il passaport

Vus na pudais betg prolungar Voss passaport. Sche Voss passaport scroda entaifer ils proxims mais u sch'el è gia scrudà, stuais Vus far la dumonda per in nov passaport (vesair qua survart, Dumandar in passaport u ina carta d'identitad sin via electronica).

Passaport provisoric (passaport d'urgenza)

En situaziuns urgentas pudais Vus far ina dumonda per in passaport provisoric.