Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Las consequenzas d'in partenadi omosexual

Cun in partenadi registrà surpigliais Vus dretgs ed obligaziuns. Qua survegnis Vus ina survista da las consequenzas persunalas e finanzialas las pli impurtantas.

Stadi civil

Voss nov stadi civil è: "en partenadi registrà".

Num

 • Il partenadi registrà na mida da princip betg Voss num da famiglia.
 • A chaschun da l'inscripziun pudais Vus dentant inditgar che Vus veglias purtar il num da famiglia da l'in u da l'auter partenari sco num cuminaivel. Ulteriuras infurmaziuns davart il nov dretg dal num

Dretg da burgais

 • Il partenadi registrà na mida er betg Vossa naziunalitad.
 • Cuntrari a la maridaglia na pussibilitescha el betg ina natiralisaziun facilitada per il partenari ester d'ina persuna svizra.
 • Sche Vus vivais dentant dapi 3 onns en in partenadi registrà, basti d'abitar tut en tut 5 onns en Svizra (1 da quests 5 onns directamain avant che far la dumonda). Quai vala er, sche dus partenaris esters fan ina dumonda e sch'in dad els ademplescha las premissas per ina natiralisaziun.

Uffants

 • Persunas che vivan en in partenadi registrà na pon betg adoptar ensemen uffants. Er ina fructificaziun artifiziala è scumandada.
 • Sch'in partenari porta uffants en in partenadi registrà, è l'auter partenari cunresponsabel per ils uffants, quai vul dir per il mantegniment e per las incumbensas geniturialas

Facultad, debits e contract

 • Ils partenaris ston infurmar in l'auter davart lur facultad e davart lur debit

 • Da princip vala la separaziun dals bains. Quai vul dir: la facultad ed ils debits restan separads. Cun agid d'in contract pudais Vus dentant fixar insatge auter. Quest contract vala dentant mo, sch'el vegn documentà uffizialmain d'in notar. Sch'il partenadi vegn schlià, survegn mintga partenari la mesadad dals dabuns da la AVS e da la cassa da pensiun ch'èn vegnids acquistads durant il partenadi.

 • Sch'in partenari fa in contract che porta ina gronda obligaziun finanziala, p.ex. leasing d'in auto, sto eventualmain er l'auter partenari dar ses consentiment. Il medem vala er per contracts da locaziun u per la desditga da l'abitaziun cuminaivla.

Taglias

Sco en la lètg vegnan ils dus partenaris registrads suttamess cuminaivlamain a la taglia. Sch'ils dus partenaris n'abitan betg ensemen, fixescha per il solit il chantun il domicil fiscal.

Mort

Sch'in partenari mora, ha l'auter partenari ils medems dretgs sco ina persuna che daventa vaiva.

 • A partenaris survivents che han uffants sut 18 onns paja la AVS ina renta per vaivs.
 • Sche la persuna surviventa procura per il mantegniment d'in uffant, ha ella il dretg d’ina renta obligatorica da la cassa da pensiun. Quest dretg exista medemamain sche la persuna è pli veglia che 45 onns e sch’il partenadi registrà ha durà almain 5 onns. La cassa da pensiun po prevair en ses reglament prestaziuns per survivents che surpassan las prestaziuns minimalas legalas.

 • Areguard il dretg d'ierta e la taglia sin l'ierta vegnan ils partenadis registrads tractads da medema maniera sco las lètgs. Ils partenaris registrads èn ertavels principals in da l'auter. Tut tenor il chantun na paja il partenari survivent nagina taglia sin l'ierta u alura mo ina taglia sin l'ierta minimala. Il medem vala er per donaziuns resp. per la taglia sin donaziuns.