Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Tge num vegn mes uffant a purtar?

Sch'ils geniturs èn maridads

L'uffant da geniturs maridads survegn ubain il num da famiglia cuminaivel ubain – sch'ils geniturs portan differents nums – il num da nubil ch'els han fixà a chaschun da lur maridaglia sco num da lur uffants cuminaivels.

Entaifer 1 onn suenter la naschientscha da l'emprim uffant han ils geniturs – che han fixà il num da lur uffants cuminaivels a chaschun da lur maridaglia – la pussaivladad da declerar il num da nubil da l'auter genitur sco num da l'uffant. Il num ch'ils geniturs han fixà per l'emprim uffant survegnan er tut ils ulteriurs uffants cuminaivels.

Sch'ils geniturs n'han betg in num da famiglia cuminaivel e sch'els n'han betg fixà a chaschun da lur maridaglia il num da nubil che lur uffants duain purtar, ston els fixar directamain cun l'annunzia da la naschientscha da l'emprim uffant, tge num da nubil che l'uffant survegn. Quest num vala er per ils ulteriurs uffants cuminaivels.

Cur che l'uffant ha cumplenì 12 onns, dovri ses consentiment per midar il num da famiglia.

Sch'ils geniturs n'èn betg maridads in cun l'auter

Sche mo in genitur ha la tgira genituriala e sch'igl è l'emprim uffant cuminaivel da quests geniturs, survegn l'uffant il num da nubil dal genitur che ha la tgira genituriala. Sche tuts dus geniturs han la tgira genituriala cur che l'emprim uffant nascha, decidan els cun l'annunzia da la naschientscha, tgenin da lur nums da nubil che l'uffant survegn. Quest num vala lura per tut ils ulteriurs uffants cuminaivels, independentamain da l'attribuziun da la tgira genituriala.

Sche la tgira genituriala cuminaivla vegn instituida per l'emprim uffant cuminaivel pir suenter sia naschientscha, pon ils geniturs declerar davant l'uffizi da stadi civil entaifer 1 onn dapi l'instituziun da la tgira genituriala cuminaivla, che l'emprim uffant cuminaivel duaja purtar il num da nubil da l'auter genitur. Il num fixà en questa moda vala per tut ils uffants cuminaivels da quests geniturs, independentamain da l'attribuziun da la tgira genituriala.

Cur che l'uffant ha cumplenì 12 onns, dovri ses consentiment per midar il num da famiglia.