Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Co declerar martganzia privada cumprada a l’exteriur

Tge dastga ina persuna importar per di per il diever privat senza stuair pajar? Vul dir senza pajar la taglia svizra sin la plivalur e las taxas da dazi per questa martganzia. Co declerar martganzia che surpassa la quantitad libra?

Prescripziuns d’import

Decisiv da betg stuair pajar è l’import total da la martganzia, inclusiv l’alcohol ed il tubac. Surpassa quest import total ils 300 francs? Lura stuais vus pajar la taglia sin la plivalur sin la valur totala da vossa martganzia.

Ultra da duai ins respectar quantitads libras. Sche quellas vegnan surpassadas, p.ex. per charn u alcohol, èsi da declerar la martganzia a la duana. Infurmaziuns detagliadas dat l’Administraziun federala da duana:

Tariffa da dazi e taglia sin la plivalur

Imports betg taxads per la taglia sin la plivalur

Imports betg taxads per victualias, alcohol e tubac

Infurmaziuns davart ils imports betg taxads e las tariffas da dazi en cas da quantitads pli grondas da victualias (charn, products a basa da charn, paintg, groma, ieli, etc.), alcohol e tubac.

Annunzia electronica da dazi

Per martganzia commerziala valan prescripziuns particularas: Ellas ston vegnir decleradas electronicamain e tenor l’uschenumnada tariffa da dazi. Quai vala er per empustaziuns tras l’internet u sche vus transportais la martganzia en voss auto privat.

Infurmaziuns generalas davart l’import da martganzia:

Annunzia

Tariffa da dazi

Co declerar martganzia privata

I dat trais pussaivladads per annunziar martganzia che sto vegnir declerada:

  • App QuickZoll 
    L’app da l’administraziun da duana infurmescha persunas privatas davart las formalitads las pli impurtantas, p.ex. sche Vus stuais declerar Vossa martganzia u betg. En cas che la martganzia è suttamessa a la taxa, pudais Vus declerar quella directamain cun agid da l’app. Cun la martganzia annunziada en questa moda pudais Vus traversar tut ils posts da cunfin svizzers.
  • A bucca
    Sch'il post da cunfin da la duana svizra è occupà, stuais Vus annunziar – senza vegnir intimà – tut la martganzia che sto vegnir declerada. Als eroports prendais Vus en quest cas il passadi cotschen. Vus chattais las indicaziuns da contact e las uras d’avertura dals posts da servetsch en il register correspundent.
  • S'annunziar en scrit
    En lieus cun pauc traffic èn ils posts da cunfin occupads mo per part u insumma betg. Qua pudais vus annunziar vossa martganzia en scrit. En las chaschellas da decleraziun chattais vus ils formulars. Vus pudais importar be martganzia che n’è betg previsa per il commerzi e che n’è betg scumandada.

Infurmaziuns davart l’annunzia da martganzia privata

S’annunziar en scrit

Register dals posts da servetsch