Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Glista da controlla "Mortori suenter la sepultura" (part 2)

Suenter la sepultura ston vegnir prendidas bleras mesiras organisatoricas. Consultai nossa glista da controlla, per che Vus n'emblidias nagut. Per dumondas davart il mortori sco tal, consultai per plaschair nossa glista da controlla "Mortori fin sepultura".

Per survivents maridads

Liquidar ils bains matrimonials: avant che reparter l'ierta, vegnan las valurs da facultad ch'èn vegnidas purtadas en la lètg u cumpradas durant la lètg (mobiglias, immobiglias, daners, vaglias) ed ils debits repartids sin ils dus conjugals.

Reglar l'ierta

Dependentamain da l'ultim lieu da domicil da la persuna defuncta variescha l'andament da la repartiziun d'ierta e l'autoritad ch'è cumpetenta per quai. Las autoritads dal chantun da domicil, en il qual la persuna defuncta era annunziada, As infurmeschan davart la cumpetenza e davart ils andaments.

Inoltrar ils testaments ed ils contracts d'ierta, intervegnir ils detagls davart l'andament da la successiun d'ierta

Schliar il domicil

 • Reparter la rauba da chasa tranter ils ertavels, sch'i n'èn betg avant maun prescripziuns testamentaras.
 • Far in inventari da las immobiglias, da las collecziuns, dal cliniez e dals vehichels per la successiun d'ierta.
 • Visar, rumir e nettegiar l'abitaziun.

Prestaziuns socialas e d'assicuranza per ils relaschads

 • sclerir ils dretgs d'ina ierta per vaivs u per orfens (AVS/AI),
 • sclerir ils dretgs da prestaziuns supplementaras a la AVS/AI e d'in agid chantunal,
 • sclerir ils dretgs da prestaziuns da provediment,
 • sclerir ils dretgs da rentas per survivents tar il patrun (LPP),
 • sclerir ils dretgs d'ina polissa d'assicuranza/assicuranza da vita.

Ultra da quai

 • garantir ils documents persunals da la persuna defuncta en il lieu da domicil,
 • revocar plainpudairs tar bancas,
 • visar e pretender eventualas prestaziuns envers assicuranzas (cassa da malsauns, rauba da chasa, assicuranza cunter accidents ed assicuranza da vita e.u.v.),
 • infurmar la banca e la posta, empustar extracts dal di da la mort,
 • contactar il patrun, sch'i dat dretgs d'in pajament cuntinuà dal salari, d'in daner en cas da mort, d'ina indemnisaziun da partenza,
 • visar abunaments e commembranzas tar uniuns e federaziuns,
 • far la decleraziun da taglia per il di da la mort,
 • annunziar la mort a la cassa da cumpensaziun da la AVS/AI,
 • infurmar l'uffizi per il traffic sin via.

Las adressas dals differents uffizis chattais Vus en ils documents da la persuna defuncta. Agiuntai a la communicaziun ina copia dal document d'attestaziun da mort. Quel survegnis Vus tar l'uffizi da stadi civil.

Decleraziun da taglia en cas da mort

Annunziar la mort a la cassa da cumpensaziun da la AVS/AI

Uffizi per il traffic sin via – proceder en cas da mort