Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Extract dal register penal

Per tge che Vus duvrais in extract dal register penal e co che quel po vegnir empustà.

Tge tips d'extracts dal register penal datti?

 • Extract privat: En l'extract privat cumparan tut las sentenzias pervia da crims e delicts commess.
 • Extract privat spezial: En l'extract privat spezial cumparan mo quellas sentenzias che cuntegnan in scumond d'activitad u in scumond da contact e d'areal, ch'è vegnì pronunzià per proteger persunas minorennas u persunas che han in basegn da protecziun spezial.

Per quai duvrais Vus in extract privat

 • Annunzia per ina plazza da lavur.
 • Acquist d'ina permissiun da purtar armas.
 • Dumonda da natiralisaziun.
 • e.u.v.

Per quai duvrais Vus in extract privat spezial

Mo sche Vus As annunziais u exercitais in'activitad professiunala (p.ex. persuna d'instrucziun, medi d'uffants) u in'activitad extraprofessiunala organisada (p.ex. trenader da ballape, manader da battasendas) che cumpiglia in contact regular cun persunas minorennas u cun autras persunas che han in basegn da protecziun spezial.

Empustar in extract dal register penal

 • Sco persuna privata pudais Vus empustar mo Voss agen extract privat u extract privat spezial. Vus pudais dentant inditgar ina represchentanta u in represchentant (mo sche Vus faschais l'empustaziun sur l'internet; cun preschentar in plainpudair) u laschar trametter l'extract directamain ad ina terza persuna (p.ex. a la patruna u al locatur).
 • Per empustar l'extract privat spezial duvrais Vus plinavant ina conferma da Vossa patruna u da Voss patrun u da l'organisaziun cumpetenta, cun la quala i vegn confermà che Vus exercitais u candidais per in'activitad nua che Vus avais in contact regular cun persunas minorennas u cun autras persunas che han in basegn da protecziun spezial.
 • Tuts dus extracts custan mintgamai 20 francs.
 • Sche Vus duvrais ina legalisaziun da l'extract (p.ex. per ina dumonda da visum), s'augmenta la taxa per 20 francs.
 • Vus pudais empustar l'extract tar in spurtegl da posta u sur l'internet. Tut las pussaivladads d'empustaziun e numerusas autras infurmaziuns davart il register penal chattais Vus sin la pagina d'internet da l'Uffizi federal da giustia (www.strafregister.admin.ch).

Dumondas frequentas en connex cun l'extract dal register penal

Extract dal register penal – tut las pussaivladads d'empustaziun en in'egliada