Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Durada e concepziun da la scola obligatorica

La scola obligatorica dura 11 onns ed è gratuita per tut ils uffants. Ella cumpiglia il stgalim primar ed il stgalim secundar I. La scolina da 2 onns u il stgalim d’entrada furman l’emprima part dal stgalim primar.

La scolina da 2 onns u il stgalim d’entrada furman l’emprima part dal stgalim primar.

En intgins chantuns da la Svizra tudestga pon las vischnancas manar in stgalim fundamental u in stgalim da basa (ina furma dal stgalim d’entrada). En il stgalim fundamental valan ils dus onns da scolina sco l’emprim onn da la scola primara ed en il stgalim da basa sco emprims dus onns da la scola primara.

En la Svizra franzosa vegnan ils 2 onns da scolina per regla quintads tar il «cycle 1» u tar il «cycle primaire 1».

En il chantun Tessin dura il stgalim primar 7 onns, il stgalim secundar I (scuola media) 4 onns. Supplementarmain als 2 onns da scolina obligatorics vegn purschì in onn facultativ per uffants a partir da 3 onns.

I dat intgins paucs chantuns en la Svizra tudestga, nua che la scolina n'è betg obligatorica u nua ch'ella vegn frequentada obligatoricamain mo 1 onn.

Las vischnancas garanteschan la frequentaziun da la scola

Las vischnancas garanteschan che mintga uffant possia frequentar la scola publica da ses lieu da domicil. Las autoritads da scola da la vischnanca respundan las dumondas en connex cun la scola.

Stgalim primar

Il stgalim primar è l'emprim stgalim da la scola obligatorica. La scolina da 2 onns u il stgalim d’entrada furman l’emprima part dal stgalim primar. Al cumenzament da lur temp da scola obligatoric han ils uffants per regla 4 onns. Il stgalim primar dura 8 onns, en il chantun Tessin 7 onns.

Stgalim secundar I

Il stgalim secundar I furma la segunda part dal temp da scola obligatoric. Cun excepziun dal chantun Tessin dura il stgalim secundar I 3 onns.

Sin il stgalim secundar I vegnan las scolaras ed ils scolars instruids en tut ils roms u en ina part dals roms en gruppas da prestaziun. En quest connex datti differentas furmas d'organisaziun (p.ex. classas separadas u classas cuminaivlas cun instrucziun da nivel en singuls roms).

Ulteriuras infurmaziuns davart las structuras chantunalas da scola

Sin la pagina d’internet da la Conferenza svizra dals directurs chantunals da l’educaziun publica (CDEP) chattais Vus per mintga chantun ina illustraziun simplifitgada da las structuras da scola chantunalas.

Las structuras da scola chantunalas