directamain tar il cuntegn

Petiziun

Il dretg da petiziun è il dretg da drizzar en scrit in giavisch ad in'autoritad cumpetenta. La petiziun po vegnir formulada sco supplica, sco pretensiun u sco proposta simpla.

Tgi dastga lantschar e suttascriver ina petiziun?

In Svizra po mintga persuna, independentamain da la vagliadetgna, da la schlattaina, da la naziunalitad u dal (lieu da) domicil (in Svizra u a l’ester), lantschar e suttascriver ina petiziun.

Cuntegn d'ina petiziun

Il cuntegn d'ina petiziun po esser mintga activitad statala u mintga tema dal mintgadi. Las abitantas ed ils abitants pon gudagnar lur attenziun cun lantschar ina petiziun e cun inoltrar quella a las autoritads cumpetentas.

Co vegn lantschada ina petiziun?

Ina petiziun po vegnir inoltrada a las autoritads communalas, chantunalas u federalas. Per quest intent datti duas pussaivladads:

  • glista da petiziun
  • petiziun online

Ina petiziun consista per regla d'in titel e d'in text. La furma n'è però betg prescritta. La petiziun po vegnir formulada sco supplica, sco pretensiun u sco proposta simpla.

Per gronda part ha la petiziun la furma d'ina glista da suttascripziuns. Las suttascripziuns vegnan savens rimnadas sin via. Pussaivel èsi però er da las rimnar sur l'internet.

In termin, entaifer il qual las suttascripziuns ston esser rimnadas, na datti betg. Er in dumber minimal da suttascripziuns n'è betg prescrit.

Tge status giuridic ha ina petiziun?

Tenor l'artitgel 33 da la Constituziun federala po mintga persuna inoltrar petiziuns a las autoritads. Independentamain dal fatg, sche la petiziun vegn inoltrada en scrit u sur l'internet, n'ha ella nagina vigur giuridica lianta. L'autoritad che survegn la petiziun sto prender enconuschientscha da tala. Ella n'è dentant betg obligada da tractar u da respunder la petiziun. En la pratica è quai però quasi adina il cas.

Artitgel 33 da la Constituziun federala
Il Parlament svizzer- Glossari dal parlament