Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Far in contract da locaziun o da sutlocaziun

Il dretg da locaziun regla ils dretgs e las obligaziuns dal locatari e dal locatur. Cun suttascriver in contract da locaziun s'obligheschan els d'observar las disposiziuns dal dretg da locaziun.

Il contract da locaziun n'è betg lià vi d'ina furma speziala. El pudess er vegnir concludì a bucca. En general vegnan dentant duvrads formulars per far ils contracts da locaziun.

Elements impurtants dal contract da locaziun:

  • Partidas da locaziun: I sto vegnir fixà tgi ch'è il locatur e tgi ch'è il locatari. Mo tgi che suttascriva il contract sco locatari, daventa locatari cun tut ils dretgs e cun tut las obligaziuns.
  • Object da locaziun: I sto vegnir fixà tge ch'il locatur surlascha al locatari per tge utilisaziun. I stuessan er vegnir inditgadas localitads sco: surchombras, tschaler, lavandaria e.u.v.
  • Durada da la locaziun: Contracts da locaziun pon vegnir fatgs per in temp limità u per in temp illimità. La gronda part dals contracts vegn fatga per in temp illimità. En quest cas pon tuttas duas partidas inoltrar la desditga, sch'ellas observan tschertas reglas e tscherts termins.
  • Tschains da locaziun e custs accessoris: Fixads vegnan per regla il tschains da locaziun mensil e la cumposiziun da tal (tschains da locaziun net plus custs accessoris). Sch'i na vegnan inditgads nagins custs accessoris, vegni supponì ch'els sajan inclus en il tschains da locaziun.
  • Deposit dal tschains da locaziun: In deposit dal tschains da locaziun (er numnà cauziun) sto vegnir pajà mo, sche quai è fixà explicitamain en il contract da locaziun. El vegn pajà sin in conto da cauziun dal tschains da locaziun e serva al locatur sco segirezza. I sto vegnir fixà l'import (tar locals d'abitar maximalmain trais tschains da locaziun mensils) che sto vegnir deponì dal locatari sco cauziun.
  • Cun il consentiment dal locatur dastgan abitaziuns vegnir dadas en sutlocaziun.

Contract da model

Sutlocaziun: Contract da model