Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Ils differents contracts da lavur

I vegn differenzià tranter ils suandants contracts da lavur: contracts individuals da lavur, contracts collectivs da lavur, contracts normals da lavur.

Contracts individuals da lavur

Il contract individual da lavur regla ils dretgs e las obligaziuns dals patruns e da las persunas emploiadas. El na sto avair nagina furma speziala e po – cun excepziun dal contract d'emprendissadi – vegnir fatg er a bucca. Per tuttas duas varts èsi dentant d'avantatg, sch'il contract vegn fatg en scrit. Regulaziuns spezialas, sco p.ex. in scumond da concurrenza u la regulaziun dad uras supplementaras, ston vegnir fixadas en in contract da lavur en scrit. Ins differenziescha tranter il contract da lavur limità (che finescha cun in tschert termin) ed il contract da lavur illimità (che vegn terminà tras desditga).

Model d'in contract da lavur

Contracts collectivs da lavur

In contract collectiv da lavur (CCL) vegn fatg tranter las federaziuns dals patruns e las federaziuns dals lavurants. En quest contract defineschan ils partenaris socials las disposiziuns minimalas (p.ex. paja minimala) che na dastgan betg vegnir sutpassadas en contracts individuals da lavur. Ins differenziescha tranter CCL generalmain impegnativs (contracts per branschas specificas) e CCL betg generalmain impegnativs (contracts che valan mo per ils commembers da la federaziun).

Contracts normals da lavur

Contracts normals da lavur (CNL) èn decrets da la Confederaziun u dals chantuns. Els pon vegnir decretads per branschas senza CCL (p.ex. agricultura, economia da chasa) sche las pajas vegnan sutpassadas repetidamain. Ils contracts normals da lavur cuntegnan disposiziuns stringentas davart pajas minimalas, uras da lavur, prestaziuns socialas e vacanzas. Els valan per l'entira branscha e dastgan vegnir midads mo a favur da las persunas emploiadas.