Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Attestat da lavur

Suenter ch’ina relaziun da lavur finescha han tut las persunas emploiadas il dretg d'in attestat da lavur. In attestat intermediar duess vegnir pretendì, sch'ina persuna emploiada survegn in nov schef. In attestat intermediar po er vegnir pretendì, sch'ins mida plazza entaifer la medema interpresa. Attestats da lavur ed attestats intermediars ston correspunder a la vardad ed esser formulads cun bainvulientscha.

Tge sto l'attestat da lavur cuntegnair, tge betg?

Indicaziuns obligatoricas

 • identitad da la persuna emploiada e dal patrun
 • cumenzament e fin da la relaziun da lavur
 • enumeraziun da las activitads las pli impurtantas da la persuna emploiada
 • valitaziun significativa da la prestaziun
 • suttascripziun valaivla dal patrun, data da l'emissiun

Premissas formalas

 • scrittira da maschina sin palpiri da buna qualitad
 • correctadad linguistica
 • buna impressiun (naginas stritgadas e.u.v.)

Da resguardar

 • naginas indicaziuns senza connex cun la plazza da lavur
 • las indicaziuns ston esser vairas
 • eveniments negativs singulars na dastgan betg vegnir menziunads
 • disturbis repetids da la collavuraziun e da l'andament da la lavur na dastgan betg vegnir taschentads, sch’igl è cumprovà che la persuna emploiada è stada responsabla sulettaper tals
 • il motiv d'extrada dastga vegnir inditgà mo, sche quai è in'appreziaziun da la persuna emploiada
 • malsognas dastgan vegnir menziunadas mo, sch'ellas han gì ina influenza considerabla sin la prestaziun u sin il cumportament da la persuna emploiada u sch'ellas èn stadas in motiv objectiv per desdir la relaziun da lavur
 • ristgas che la persuna emploiada demussa e ch'il nov patrun sto enconuscher, ston vegnir menziunadas (p.ex. problems d'alcohol tar in manischunz da professiun)
 • naginas formulaziuns ambiguas e naginas codificaziuns d'attestat che fan – tras formulaziuns apparentamain neutralas u positivas – indicaziuns negativas per quels che las enconuschan (quai cuntrafa a la buna fai)