Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Attest da naschientscha

L'attest da naschientscha vegn emess da l'Uffizi da stadi civil dal lieu da naschientscha. In attest da naschientscha po vegnir dumandà:

  • en cas da maridaglia, da natiralisaziun, d'adopziun, da renconuschientscha d'uffants
  • sin dumonda da las autoritads da stadi civil da Voss pajais da naschientscha, sche Vus essas ester ed essas naschì en Svizra.

Documents necessaris e custs

Per survegnir Voss attest da naschientscha stuais Vus preschentar Voss document d'identitad ed inditgar in'adressa da consegna. In attest da naschientscha custa 30 francs (+ custs da spediziun).

Sche Vus vulais empustar l'attest da naschientscha per insatgi auter, duvrais Vus supplementarmain in plainpudair ed ina copia dal document d'identitad da quella persuna. Vus na duvrais dentant nagin plainpudair, sche Vus vulais empustar l'attest da naschientscha da Voss uffant che n'è anc betg maioren.

Empustaziun da l'attest da naschientscha