Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Assicuranza cunter accidents: Tgi è assicurà?

Protecziun en cas d'accidents da lavur, d'accidents ordaifer la lavur e da malsognas da lavur. L'assicuranza d’accidents vegn fatga tras il patrun.

Tgi è assicurà?

Tut las persunas emploiadas en Svizra èn assicuradas obligatoricamain cunter accidents – ultra da quai er persunas che lavuran a domicil, emprendists, praticants, persunas che lavuran en lavuratoris d'emprendissadi ed en lavuratoris da persunas cun impediments, persunal da nettegiament en chasadas privatas.

Tgi n'è betg assicurà?

Betg assicuradas n'èn persunas cun activitad da gudogn independenta e senza activitad da gudogn sco dunnas da chasa, uffants, students e persunas pensiunadas. Ellas ston s'assicurar cunter accidents en il rom da l'assicuranza obligatorica da malsauns.

Prestaziuns

L’assicuranza d’accidents cuvra ils custs da guariziun tant en cas d'accidents da lavur sco er en cas d'accidents ordaifer la lavur, q.v.d. en cas d'accidents capitads en il temp liber. Vus survegnis da l’assicuranza d’accidents er prestaziuns talas sco diarias u rentas. Assicurada è ina paja maximala da 148'200 francs.

Impurtant

Persunas emploiadas che na lavuran betg almain 8 uras per emna tar in patrun èn assicuradas mo cunter accidents da lavur e cunter malsognas da lavur, betg dentant cunter accidents ordaifer la lavur (attenziun: betg sistir la garanzia dals custs d'accident da l'assicuranza da malsauns!). Accidents che capitan sin la via a la lavur valan sco accidents da lavur.