Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Co stoss jau proceder per annunziar la naschientscha da mes uffant?

Mintga uffant che nascha en Svizra sto vegnir annunzià a l'Uffizi da stadi civil dal lieu da naschientscha. L'annunzia sto vegnir fatga entaifer 3 dis suenter la naschientscha.

Per regla s'occupa la direcziun da l'ospital u da la chasa da parturir, en il qual u en la quala l'uffant nascha, da l'annunzia da la naschientscha.

Sche l'uffant na nascha betg en in ospital, sto la mamma u il bab legal (q.v.d. l'um ch'è maridà cun la mamma resp. l'um che ha renconuschì u che vegn a renconuscher l'uffant) annunziar la naschientscha. Ils geniturs pon er autorisar ina terza persuna da far quai. En quest cas sto vegnir communitgà a l'Uffizi da stadi civil en in'autorisaziun en scrit il num da la persuna autorisada.

Ils documents necessaris

A l'Uffizi da stadi civil ston vegnir preschentads ils suandants documents:

  • conferma da domicil
  • cumprova d'identitad
  • annunzia da naschientscha

L'Uffizi da stadi civil inscriva las datas en il register da stadi civil.

Annunzia da la naschientscha

As drizzai per plaschair a l'Uffizi da stadi civil dal circul da stadi civil, en il qual Voss uffant è naschì.