Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Renatiralisaziun

Tge circumstanzas che mainan a la perdita dal dretg da burgais svizzer e co che Vus al pudais puspè dumandar enavos

Reacquistar il dratg da burgais

Ina persuna po reacquistar il passaport svizzer, sch’ella ha perdì il dretg da burgais svizzer or dals suandants trais motivs:

 • per motivs giuridics (perdita pervia da naschientscha a l'exteriur), 
 • sch'ella ha inoltrà ina dumonda da vegnir relaschada or dal dretg da burgais u
 • tras maridaglia cun ina persuna estra avant l'onn 1992.

Renatiralisaziun – Questa è la procedura

Perdita dal dretg da burgais svizzer

Sut tschertas cundiziuns po scader il dretg da burgais svizzer:

or da motivs giuridics:

 • sche la relaziun da figlialanza cun quel genitur che ha transmess a l'uffant il dretg da burgais svizzer vegn annullada, premess che l'uffant na daventia betg senza naziunalitad;
 • sch'in uffant svizzer minoren vegn adoptà d'ina burgaisa u d'in burgais ester ed acquista uschia la naziunalitad da la persuna adoptadra;
 • sche l'uffant naschì a l'exteriur che posseda anc in'autra naziunalitad n'è – fin a la cumplenida dal 25. onn da vita – betg vegnì annunzià u s'annunzià sez tar in'autoritad svizra a l'exteriur (ambassada, consulat general) u en Svizra (uffizi da stadi civil) u n'ha fin lura betg declerà en scrit da vulair mantegnair il dretg da burgais svizzer (uschenumnada "perdita" u "peremziun").

tras ina decisiun uffiziala:

 • sin basa d'ina dumonda da vegnir relaschà or dal dretg da burgais svizzer,
 • tras la privaziun dal dretg da burgais tar in burgais dubel, sche ses cumportament è in dischavantatg considerabel per ils interess u per la reputaziun da la Svizra,
 • sch'ina natiralisaziun vegn annullada, sch'ella è vegnida obtegnida cun far indicaziuns faussas u cun zuppentar fatgs impurtants.

Infurmaziuns pli detagliadas chattais Vus sin la pagina d'internet dal SEM, en il Manual davart il dretg da burgais.

Perdita dal dretg da burgais chantunal u communal

Reglamentaziuns chantunalas e communalas prevedan en singuls cas (tar il dretg da burgais multipel) la perdita dal dretg da burgais chantunal u communal. Quai è pussaivel mo lura, sch’il dretg da burgais svizzer na vegn betg tangà.

Uffizi federal da migraziun – Perdita dal dretg da burgais svizzer

Relaschada dal dretg da burgais svizzer

 • Relaschada dal dretg da burgais svizzer: Sche Vus abitais a l’exteriur ed essas Svizzer u Svizra, ma avais anc in’ulteriura naziunalitad (resp. ina tala As è vegnida garantida), pudais Vus inoltrar ina dumonda tar la represchentanza svizra responsabla per vegnir relaschà dal dretg da burgais svizzer. La dumonda vegn renviada sur l’Uffizi federal da migraziun a l’autoritad responsabla da Voss chantun d’origin.
 • Relaschada dal dretg da burgais communal e chantunal: La Relaschada dal dretg da burgais communal e chantunal sa drizza – senza tangar il dretg da burgais  –tenor las directivas dal chantun o da la vischnanca pertutgada.

Premissas per ina renatiralisaziun

Sche Vus avais pers il dretg da burgais svizzer, pudais Vus inoltrar entaifer 10 onns ina dumonda da renatiralisaziun. Sche quest termin è scadì, è ina renatiralisaziun mo pussaivla, sche Vus vivais dapi 3 onns en Svizra.

Las ulteriuras premissas chattais Vus sin la pagina d'internet dal SEM, en il Manual davart il dretg da burgais (chapitel 7: Renatiralisaziun), en il Fegl d'infurmaziun concernent la renatiralisaziun ed en las FAQ davart la renatiralisaziun.

Cura n'è ina renatiralisaziun betg pussaivla?

 • sch'il termin da 10 onns è scadì e sch'i n'exista nagina dimora da 3 onns en Svizra,
 • sche la relaziun da figlialanza è vegnida abolida,
 • suenter in'adopziun tras in genitur ester,
 • suenter che la natiralisaziun è vegnida annullada u
 • suenter la privaziun dal dretg da burgais svizzer.