Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

ch.ch – in servetsch d’infurmaziun digital per il public

ch.ch è in servetsch d’infurmaziun da las autoritads svizras in pau different. Dumondas frequentas da burgaisas e burgais a las autoritads vegnan respundidas en moda sperta, correcta ed en tschintg linguas.

Co vegn lantschada ina iniziativa? Cun tge multas stoss jau far quint, sche jau charresch memia svelt? Stoss jau pajar contribuziuns AVS sco studenta u student? Las persunas en Svizra sco er a l’ester han adina puspè dumondas a las autoritads svizras. La via la pli sperta per obtegnair infurmaziuns è ozendi la tschertga en l’internet. Però datti là immens blers resultats da differenta qualitad. L’intent da ch.ch è da porscher a las dumondas da tschertga frequentas respostas d’auta qualitad ch’èn da chattar facilmain.

Quai para da funcziunar bain. ch.ch vegn duvrà mintga onn da passa in deschdotg milliuns visitas. Tuttina è ch.ch relativamain nunenconuschent en la publicitad. Ma quai n’è er betg necessari. Chaussa principala è che las maschinas da tschertgar chattan facilmain las respostas da ch.ch a las dumondas en ils resultats da tschertga.

In sguard enavos

Il portal svizzer ch.ch è vegnì fundà l’onn 2003. El è in’ovra communabla da la Confederaziun, dals chantuns e da las vischnancas. La Chanzlia federala è responsabla per il cuntegn, per la concepziun e per la gestiun.

ch.ch sin Twitter e sin YouTube

ch.ch fa diever da Twitter, da YouTube e d’autras medias socialas per communitgar cun las utilisadras ed ils utilisaders che fan medemamain diever da quests servetschs. Tut las infurmaziuns e tut ils servetschs da ch.ch èn dentant accessibels independentamain da las medias socialas.