Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Surdebitaziun: cussegliaziun e sustegn

Sche Vus avais gronds debits, As pudais Vus laschar cussegliar da differents posts e tschertgar sustegn tar tals.

Cussegliaziun

I dat numerusas associaziuns che porschan en cas d'ina surdebitaziun cussegliaziun e soluziuns fatgas sin mesira, sco per exempel plans detagliads per sanar ils debits, in concurs privat u ina rectificaziun dals debits en enclegientscha tras tractativas privatas. Per esser segir ch'il servetsch purschì è fidabel ed adequat, As recumandain nus d'As drizzar a la federaziun da tetg da la Cussegliaziun da debits Svizra.

Cussegliaziun da debits Svizra

Curatella

Sche la cussegliaziun da debits e/u il sustegn finanzial da terzas persunas n'èn betg stads suffizients, pudais Vus dumandar l'installaziun d'ina curatella u la nominaziun d'ina procuratura u d'in procuratur. Questa persuna ha l'incumbensa da proteger Voss interess, d'As cussegliar persunalmain, d'As sustegnair en il process da decisiun e d'As gidar a chattar ina soluziun per Vossa situaziun. La dumonda po er vegnir inoltrada d'ina persuna che As stat datiers.

I dat differents geners da curatella: da la furma "la pli simpla" (curatella da sustegn) fin a furmas pli rigurusas (curatella da represchentanza, curatella da collavuraziun e curatella cumplessiva).

Per infurmaziuns pli detagliadas As drizzai a l'autoritad per la protecziun da creschids da Voss lieu da domicil.