Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Tge furma da proprietad d'abitar ma correspunda?

Vulais Vus cumprar l'abitaziun u la chasa sulet u en cumproprietad? Tut tenor il stadi civil vegnan en dumonda per Vus differentas furmas da proprietad d'abitar.

Furmas da proprietad

Cumprais Vus sulet l'object d'abitar? U ensemen cun Vossa conjugala u cun Voss partenari da vita? Il pli tard en il contract da cumpra stuais Vus inditgar, sche Vus cumprais la chasa sulet u en cumproprietad e quant grondas che las parts vi da la cumpra èn che Vus e che Voss partenari possedais. Questas indicaziuns vegnan inscrittas en il register funsil. Ils geners ils pli frequents da cumprar proprietad d'abitar èn:

  • Proprietad exclusiva: Vus sulet appurtais l'agen chapital. Vus pudais disponer libramain da l'object, essas però er sulet responsabel per il mantegniment, en cas da donns e per il pajament dals tschains a la banca.

  • Proprietad communabla: Tar questa furma da proprietad èn ils proprietaris communabels ubain sin basa d'in contract (p.ex. tras in contract matrimonial u tras ina societad simpla) ubain sin basa d'ina prescripziun da lescha (en general tras ina cuminanza d'ertavels) – e però independentamain dal fatg tgi che ha investì quant en l'immobiglia. Tge che quinta è la relaziun surordinada, pia per exempel il contract matrimonial. La relaziun determinescha tgi ch'è participà a l'immobiglia en tge dimensiun. En cas d'ina proprietad communabla na pon las partidas betg disponer libramain da lur part: decisiuns, per exempel concernent ina vendita da l'immobiglia, ston vegnir prendidas communablamain.

  • Cumproprietad: Vus partais la proprietad cun ina u cun pliras persunas. En il register funsil vegnan inscrittas las uschenumnadas parts da cumproprietad che sa drizzan en general tenor las contribuziuns da las persunas participadas. Mintgin po disponer libramain da sia part, ha percunter però er las obligaziuns d'in proprietari. Sch'intgin vul vender sia part, han ils ulteriurs cumproprietaris per lescha in dretg da precumpra. Decisiuns vegnan prendidas tenor il princip da maioritad. La proprietad en condomini è ina furma da la cumproprietad, per la quala la lescha fixescha reglas detagliadas.

Proprietad d'abitar e stadi civil

Tut tenor il stadi civil vegnan en dumonda differentas furmas da proprietad d'abitar.

Per conjugals

Conjugals che cumpran ensemen proprietad d'abitar tschernan per regla la cumproprietad. Qua en l'um e la dunna proprietaris da la chasa mintgamai per lur part – en la pratica per regla per la mesadad. Las parts da lur cumproprietad vegnan inscrittas en il register funsil. Da quellas pon els disponer libramain. Els portan communablamain la responsabladad per il mantegniment, per las reparaturas, per il pajament dal tschains ipotecar. In'alternativa tar la proprietad collectiva è la cuminanza dals bains che po vegnir fixada cun in contract matrimonial e che constituescha ina proprietad communabla. Ulteriuras infurmaziuns davart las consequenzas economicas da la lètg chattais Vus sin la pagina d'internet correspundenta da ch.ch

Per pèrs en concubinat

La lescha na protegia betg pèrs en concubinat, sch'i sto vegnir decidì davart l'abitaziun cuminaivla en cas d'ina separaziun u da la mort d'ina vart. Igl è necessari da reglar quai en moda precisa en il contract da concubinat. Ulteriuras infurmaziuns davart il contract da concubinat chattais Vus sin la pagina correspundenta da ch.ch

Per pèrs en partenadi registrà

Pèrs da la medema schlattaina che han laschà registrar lur partenadi giaudan ina protecziun che sumeglia quella da conjugals. In proprietari exclusiv na po betg disponer libramain da la "abitaziun da famiglia", mabain dovra il consentiment da ses partenari. Ulteriuras infurmaziuns davart las consequenzas economicas dal partenadi registrà chattais Vus sin la pagina d'internet correspundenta da ch.ch.