directamain tar il cuntegn

Material electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns: Infurmaziuns per mintga chantun

Tge documents èn necessaris per che jau possia eleger las cusseglieras naziunalas ed ils cussegliers naziunals sco er las cusseglieras ed ils cussegliers dals chantuns? Cura survegn jau il material electoral? A tgi stoss jau ma drizzar, sche jau na survegn nagin material electoral u betg tut il material electoral? Survegn jau documents sin palpiri er en cas d'ina votaziun electronica? Infurmaziuns er per Svizras e Svizzers a l'exteriur.

Cura survegn jau il material electoral?

En tut ils chantuns vegn tramess il material electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal a las persunas cun dretg da votar il pli baud 4 emnas ed il pli tard 3 emnas avant il di d'elecziun, quai vul dir tranter ils 22 ed ils 29 da settember 2019.
 
En la gronda part dals chantuns vegn tramess a medem temp il material electoral per las elecziuns dal Cussegl dals chantuns. Ma quai na vala per exempel betg per il chantun Appenzell Dadens: Là ha lieu l'elecziun dal Cussegl dals chantuns adina l'avrigl.
 
A las Svizras ed als Svizzers a l'exteriur dastga il material electoral vegnir tramess in'emna pli baud che a las electuras ed als electurs en Svizra.

Material electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal

 • Material electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal en ils chantuns ZH, BE, LU, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU
   
  En Voss chantun vegnan las commembras ed ils commembers dal Cussegl naziunal elegids tenor il sistem da proporz. Quai vul dir che Vus pudais eleger da differentas glistas cun candidatas e candidats. Vus pudais dar Vossa vusch ad uschè bleras persunas sco che Voss chantun ch'èn d'occupar.
   
  Il material electoral che Vus survegnis consista per regla da:
   
  • l'attest da votar cun Voss prenum e num (*)
  • tut ils cedels electorals prestampads cun las glistas da las candidatas e dals candidats che vegnan proponids da las partidas, da moviments politics u da gruppaziuns che candideschan
  • in cedel electoral betg prestampà (cedel electoral vid)
  • la cuverta da votar (*)
  • la broschura electorala da la Confederaziun
   
  (*) Qua poi dar pitschnas differenzas da chantun a chantun.
 • Material electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal en ils chantuns Sursilvania e Sutsilvania

  Voss chantun ha mo in sez en il Cussegl naziunal. Quai vul dir che Vus pudais eleger ina persuna da tut las candidatas e da tut ils candidats uffizials cun dar a quella Vossa vusch. L'elecziun ha lieu tenor il sistem da maiorz: Elegida è quella candidata u quel candidat che ha obtegnì las pli bleras vuschs.
   
  Il material electoral che Vus survegnis consista da:
   
  • l'attest da votar cun Voss prenum e num
  • in cedel electoral che cuntegna tut las candidatas e tut ils candidats uffizials
  • En il chantun Sutsilvania survegnis Vus supplementarmain ina cuverta da votar. (*).
  • En il chantun Sursilvania è la cuverta da resposta a medem temp la cuverta da votar. (*).
   
  Sch'i entra mo ina suletta candidatura durant il termin d'annunzia uffizial, è questa persuna elegida en elecziun taciturna. En quest cas na survegnan las votantas ed ils votants nagin material electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal.
 • aterial electoral per las elecziuns dal Cussegl naziunal en ils chantuns Uri, Glaruna, Appenzell Dador ed Appenzell Dadens
   
  Perquai che Voss chantun ha mo in sez che sto vegnir occupà, han lieu las elecziuns tenor il sistem da maiorz. Quai vul dir che Vus pudais eleger ina persuna da tut las persunas elegiblas cun dar a quella Vossa vusch.
   
  Il material electoral che Vus survegnis consista da:
   
  • l'attest da votar cun Voss prenum e num
  • in cedel electoral betg prestampà (cedel electoral vid)
  • la cuverta da votar
   
  En quests chantuns na datti nagina procedura d'annunzia per candidatas e candidats. Las electuras ed ils electurs pon pia eleger mintga persuna cun dretg da votar e d'eleger

Material electoral per las elecziuns dal Cussegl dals chantuns

Sche Vus cliccais sin Voss chantun, survegnis Vus infurmaziuns davart ils documents d'elecziun che Vus duvrais per las elecziuns dal Cussegl dals chantuns:

Karte der Schweizer Kantone

Duvrais Vus ulteriuras infurmaziuns?

N'avais Vus betg survegnì tut il material electoral u duvrais Vus ulteriuras infurmaziuns? As drizzai a Vossa vischnanca da votaziun: