directamain tar il cuntegn

Tgi po candidar per il Cussegl naziunal?

Tgi che ha l'intenziun da candidar per il Cussegl naziunal, sto ademplir tschertas premissas. Per las Svizras ed ils Svizzers a l’exteriur existan pretensiuns supplementaras.

La Constituziun federala fixescha ils criteris fundamentals che ston esser ademplids per pudair far diever dals dretgs politics e pia per pudair candidar:

  • La candidata u il candidat sto avair il dretg da burgais svizzer.
  • Ella u el sto avair almain 18 onns.
  • Ella u el na dastga betg star sut curatella cumplessiva pervia d'ina malsogna u pervia d'ina deblezza da spiert. Ella u el na dastga er betg vegnir represchentada d’ina persuna ch’ella u el ha incumbensà cun agid d’in mandat preventiv.
Art. 136 Dretgs politics
Art. 143 Elegibladad

Candidatas e candidats fitg giuvens

Tgi che n'ha anc betg ademplì il 18avel onn da vegliadetgna tar l'annunzia per la glista da candidatas e da candidats po tuttina candidar, premess ch'ella u el daventia maioren il pli tard il di d'elecziun (en quest cas ils 20 d’october 2019).

Votar ed eleger per l’emprima giada

Svizras e Svizzers a l’exteriur: candidatura per il Cussegl naziunal

En la Constituziun federala è francà che tut las burgaisas svizras e tut ils burgais svizzers cun il dretg da votar pon candidar per il Cussegl naziunal. Er las Svizras ed ils Svizzers a l’exteriur han quest dretg, sch’els adempleschan las premissas menziunadas survart.

Sch’els vulan exercitar quest dretg, ston els però ademplir supplementarmain las suandantas premissas:

  • Els han transferì lur domicil a l’exteriur.
  • Els han tschernì lur vischnanca da votaziun. En general è quai l’ultima vischnanca, en la quala els èn stads domiciliads. Per Svizras e Svizzers a l’exteriur che n’han mai gì lur domicil en Svizra è la vischnanca burgaisa la vischnanca da votaziun.
  • Els èn s’annunziads en questa vischnanca tras la represchentanza svizra cumpetenta (ambassada u consulat general) ed èn sa laschads inscriver en il register da las Svizras ed ils Svizzers a l’exteriur.
  • Els èn sa laschads inscriver tras la represchentanza svizra cumpetenta en il register electoral da lur vischnanca da votaziun.

Svizras e Svizzers a l’exteriur: Inscripziun en il register electoral

Represchentanzas svizras a l'exteriur

Dretgs politics da las Svizras e dals Svizzers a l’exteriur

Lescha federala davart persunas ed instituziuns svizras a l’exteriur
Ordinaziun davart persunas ed instituziuns svizras a l'exteriur
Infurmaziuns dal Departament federal d’affars exteriurs

Ultima midada : november 2019