directamain tar il cuntegn

Candidatura per il Cussegl naziunal en ils chantuns cun plirs sezs

Uschia procedis Vus, sche Vus vulais candidar en quests chantuns.

Per pudair sa participar a las elecziuns dal Cussegl naziunal en in da quests chantuns, stuais Vus ademplir primo las premissas d’elegibladad. Secundo stuais Vus inoltrar Vossa candidatura a la Chanzlia chantunala ubain en intgins chantuns al departament ch’è cumpetent per la rectificaziun.

Proposta electorala

 • Ina candidata u in candidat po inoltrar mo ina candidatura en in sulet district electoral.
 • Il num d’ina candidata u d’in candidat po cumparair duas giadas sin la medema proposta electorala (cumular).
 • Mintga candidata e mintga candidat sto far las suandantas indicaziuns: il num ed il num da famiglia (il num uffizial sco er il num, sut il qual la persuna pertutgada è enconuschenta cuminamain u politicamain), la schlattaina, la data da naschientscha, la professiun, l’adressa (inclusiv il numer postal d’aviament), il lieu ed il chantun d’origin.
 • Mintga candidata e mintga candidat sto confermar en scrit ch'ella u el saja perencletg cun la candidatura. Senza conferma vegn il num correspundent stritgà da la proposta.
 • Ina candidata u in candidat ubain ina gruppa da candidatas e candidats che candideschan per la medema partida u per il medem moviment furma ina “proposta electorala”.
 • La proposta electorala dastga cuntegnair maximalmain tants nums da persunas elegiblas sco quai ch'i ston vegnir elegids cusseglieras naziunalas e cussegliers naziunals en il chantun. Sch’ina proposta electorala cuntegna dapli nums, vegnan ils ultims stritgads.
 • Mintga proposta electorala sto avair ina denominaziun ch'è adattada per la differenziar dad autras propostas electoralas.

Sutsegnadras e sutsegnaders e sezs

Cur che la proposta electorala è preparada, sto quella vegnir suttascritta a maun d’in dumber minimal da persunas. Questas persunas ston avair il dretg da votar e d’eleger ed avair lur domicil politic en il district electoral correspundent. Il dumber minimal importa:

 •  100 suttascripziuns en ils chantuns cun 2 fin 10 sezs (LU, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, GR, TG, TI, VS, NE, JU)
 •  200 suttascripziuns en ils chantuns cun 11 fin 20 sezs (SG, AG, VD, GE)
 •  400 suttascripziuns en ils chantuns cun dapli che 20 sezs (ZH, BE).

Ina persuna cun dretg da votar dastga suttascriver mo ina proposta electorala e na po betg pli retrair sia suttascripziun, cur che la propo-sta electorala è inoltrada.

Excepziuns

Il dumber minimal da suttascripziuns (quorum) na vala betg per ina partida che ademplescha las suandantas premissas:

 • La partida era registrada la fin da l'onn che preceda las elec-ziuns confurm a l'urden tar la Chanzlia federala (art. 76a).;
 • En la legislatura che va a fin è ella represchentada en il Cussegl naziunal per il medem district electoral (=chantun) u ha cuntanschì a chaschun da l’ultima renovaziun totala dal Cussegl naziunal almain 3 pertschient da las vuschs en quest chantun.


Ina tala partida sto inoltrar mo las suttascripziuns legalmain valaivlas da tut las candidatas e da tut ils candidats sco er da las persunas che presidieschan la partida e da quellas che mainan las fatschentas.

Da la proposta electorala a la glista

Ussa stuais Vus inoltrar la proposta electorala a Voss chantun entaifer il termin fixà.

Las propostas electoralas vegnan rectifitgadas da la Chanzlia chantunala ubain, en intgins chantuns, dal departament cumpetent. Suenter la rectificaziun sa numnan ellas glistas.

Mintga glista retschaiva in numer.

Colliaziuns da glistas e sutcolliaziuns da glistas

Per augmentar las schanzas da vegnir elegidas, pon las partidas u las gruppaziuns che candideschan decider da colliar lur glistas.

 

Colliaziun da glistas

 

Termin per la candidatura

Las propostas electoralas ston arrivar tar il chantun il pli tard il di dal termin final per inoltrar las glistas da candidatas e da candidats. Ils chantuns annunzian mintga proposta electorala a la Chanzlia federala.                                             

Il dretg chantunal fixescha in glindesdi en il mais d’avust da l’onn d'elecziun sco termin final per inoltrar las glistas da candidatas e da candidats. Las datas precisas vegnan publitgadas ad ura sin la pagina d’internet da Voss chantun u pon vegnir dumandadas a l’autoritad cumpetenta.

A partir dal segund glindesdi suenter il termin final per inoltrar las propostas electoralas na pon quellas betg pli vegnir modifitgadas, nun ch’i vegnian scuvridas posteriuramain candidaturas multiplas; en quest cas vegn la proposta annullada. Il dretg chantunal po scursanir il termin da rectificaziun ad in'emna.

Chalender electoral

Ulteriuras infurmaziuns davart las propostas electoralas: Lescha federala davart ils dretgs politics, art. 16-57


Ultima midada : november 2019