Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Dumonda da scussiun: Co stoss jau proceder?

La dumonda da scussiun è l'emprim pass d'ina creditura u d'in creditur (persuna, a la quala vegn debitada in import da daners) per iniziar ina procedura da scussiun per survegnir l'import debità da la debitura u dal debitur (persuna che debitescha in import da daners).

Autoritad cumpetenta

Sche Vus essas la creditura u il creditur, stuais Vus inoltrar la dumonda da scussiun a l'uffizi da scussiun al lieu da domicil da la debitura u dal debitur. Sche la debitura è ina persuna giuridica, inoltrais Vus la dumonda a l'uffizi da scussiun al lieu, nua che la firma ha sia sedia. L'uffizi da scussiun emetta alura l'avis da pajament (cumond da pajar l'import debità) ed al trametta a la debitura u al debitur.

Glista dals uffizis da scussiun

La dumonda da scussiun

En la dumonda da scussiun stuais Vus sco creditura u creditur far las suandantas indicaziuns:

  • Voss num e Voss lieu da domicil (adressa cumpletta),
  • num e lieu da domicil da la debitura u dal debitur (adressa cumpletta),
  • l'import debità (en francs svizzers),
  • il document da pretensiun (contract, quint, empustaziun e.u.v.) u, sch'in tal document manca, il motiv dal credit.

Spediziun online d'ina dumonda da scussiun

Il spurtegl electronic da scussiun da l'administraziun federala As metta a disposiziun ina plattafurma, nua che Vus pudais emplenir en tutta calma ed alura stampar Vossa dumonda da scussiun.

Custs da la procedura da scussiun

Sco creditura u creditur stuais Vus pajar ordavant ils custs. Quels dependan da l'autezza da la pretensiun.

Poss jau inoltrar ina dumonda da scussiun cunter ina persuna che viva a l'exteriur?

Quai è mo pussaivel, sche la persuna ha valurs da facultad en Svizra e la creditura u il creditur ha laschà sequestrar questas valurs da facultad u sch'ella u el posseda in dretg da pegn vi da talas (las valurs da facultad vegnan duvradas sco segirezza per l'import debità). L'inoltraziun d'ina tala dumonda è er pussaivla, sche la debitura u il debitur ha consentì a l'introducziun d'ina procedura da scussiun.

Sche la debitura u il debitur è minoren u sut curatella

Sche la debitura u il debitur è minoren, As stuais Vus drizzar a l'uffizi da scussiun al domicil da sia represchentanza legala. Sche la persuna è sut curatella u sut avugà, As stuais Vus drizzar a l'uffizi da scussiun al domicil da la procuratura u dal procuratur respectivamain da l'avugada u da l'avugà.