directamain tar il cuntegn

Prescripziuns per cumbats electorals e per votaziuns

En Svizra n'existan strusch leschas che reglan il cumbat electoral ed il cumbat da votaziun. Quai è vulì uschia: La libertad d'exprimer sia opiniun ha ina gronda impurtanza.

En il cumbat electoral ed en il cumbat da votaziun duai ina discussiun politica dira esser pussaivla er davart temas delicats. Tuttina valan en quest connex las leschas ch'èn er uschiglio en vigur. Uschia na dastga per exempel nagin derasar chaussas nunvairas davart in'autra persuna, cun l'intenziun da donnegiar la reputaziun da tala. Igl è er scumandà d'insultar insatgi en moda rassistica. La regulaziun da la reclama politica è ultra da quai savens chaussa dals chantuns, mintgatant schizunt da las vischnancas. Tscherts puncts ston er vegnir resguardads tut tenor il "chanal" tschernì.

Reclama en medias tradiziunalas

Al radio ed a la televisiun èsi scumandà da far reclama politica, en las ulteriuras medias è quai permess. Ma per exempel ina gasetta po er refusar in inserat politic. Tenor il Cussegl da la pressa, l'instanza da recurs da la branscha da medias, duain er criteris etics esser decisivs per la dumonda, sche inserats politics vegnan publitgads. Tenor il Cussegl da la pressa duai la reclama politica plinavant esser concepida uschia, ch'ins vesa ch'i sa tracta da reclama politica e betg d'in cuntegn redacziunal.

Il Cussegl da la pressa

Broschuras da reclama

En intgins chantuns dastga il material da reclama vegnir tramess sut tschertas premissas en la medema cuverta sco il material electoral. Auters chantuns n'enconuschan naginas regulaziuns en quest sectur.

Reclama per lung da las vias è admessa cun ina permissiun

Sin vias che tutgan en la cumpetenza dal chantun u da la Confederaziun valan las disposiziuns giuridicas dal chantun respectiv resp. da la Confederaziun. La reclama politica per lung da las vias è da princip permessa, sche la segirezza dal traffic na vegn betg periclitada. (Las manischunzas ed ils manischunzs na dastgan betg vegnir distratgs.) En il sectur d'autostradas e d'autovias è la reclama politica dentant scumandada.

Per montar u per midar reclamas per lung da las vias dovri ina permissiun da l'autoritad chantunala cumpetenta. En quest connex ston vegnir resguardadas las prescripziuns cumplementaras per la protecziun dal maletg da la cuntrada e dal lieu (art. 98 al. 1 OSV).

Art. 95 ff. Ordinaziun davart la signalisaziun
Art. 98 ff. Ordinaziun davart la signalisaziun

Occurrenzas da cumbats electorals

Tgi che vul manar in cumbat electoral (acziuns cun stans, demonstraziuns e.u.v.) en il spazi public, duai s'infurmar tar la vischnanca pertutgada davart tge acziuns ch'èn permessas cura e nua. Savens dovra in'acziun ina permissiun.

As infurmai tar Vossa vischnanca davart la regulaziun exacta.

La rolla da la SSR sco er da televisiun e radio en general

Las prescripziuns da program per la SSR survegnan ina impurtanza speziala avant elecziuns ed avant votaziuns. Ellas duain garantir l'egualitad da las schanzas da las candidatas u dals candidats e da las partidas politicas. Impurtantas èn cunzunt las prescripziuns concernent l'objectivitad e concernent la diversitad adequata. Recurs ston vegnir inoltrads al Post da mediaziun da la SSR ed en in segund pass a l'Autoritad independenta da recurs davart radio e televisiun (AIRR). Per auters emetturs da radio e televisiun valan per gronda part las medemas reglas.

La rolla da las ulteriuras medias

Las ulteriuras medias han grondas libertads giuridicas. Perquai giogan princips voluntars da l'etica da medias ed il Cussegl svizzer da la pressa ina rolla impurtanta. Al Cussegl da la pressa po mintga persuna inoltrar recurs. Bain na po Cussegl da la pressa pronunziar nagins chastis. Ma en la publicitad ha sia sentenzia ina gronda paisa.

Recurs al Cussegl da la pressa

Social media ed online

Natiralmain valan las leschas generalas er en las medias socialas ed en l'internet. En il cumbat electoral èn tuttina permessas bleras chaussas. Uschia n'èsi per exempel betg scumandà explicitamain da derasar intenziunadamain infurmaziuns faussas (fake news).

Brevs da lecturs e contribuziuns en forums online

Er en il cumbat electoral ed en il cumbat da votaziun n'exista nagin dretg che las medias publitgeschian ina brev da lecturs u in commentari online. Sche las medias derasan remartgas rassisticas u offendentas, pon ellas schizunt vegnir chastiadas. La redacziun dastga en general er scursanir brevs da lecturs.

Retschertgas da l'opiniun publica

Retschertgas da l'opiniun publica davart votaziuns e davart elecziuns n'èn suttamessas en Svizra a naginas prescripziuns legalas spezialas. La branscha regulescha dentant sasezza. Uschia na duain per exempel vegnir publitgads pli nagins resultats da retschertgas d'opiniuns ils ultims 10 dis avant in'elecziun u avant ina votaziun.