directamain tar il cuntegn

Tge è in referendum chantunal e tge in referendum communal?

La populaziun d'in chantun u d'ina vischnanca po far in referendum, sch'ella è cunter ina lescha chantunala u communala. Premissas e particularitads

Il referendum na datti betg mo sin plaun federal, mabain er sin plaun chantunal e communal. La glista dals temas, cunter ils quals ins po far in referendum, è savens pli lunga che sin plaun federal.

Guardai sin la pagina d'internet da Voss chantun, sche Vus vulais savair, cunter tge e sut qualas premissas che Vus pudais far in referendum.

Guardai sin la pagina d'internet da Voss chantun, sche Vus vulais savair, cunter tge e sut qualas premissas che Vus pudais far in referendum.

Nota bene: In pèr chantuns prevesan in referendum obligatoric per conclus concernent il plan da finanzas dal parlament chantunal, sch'i vegn surpassà ina tscherta summa. Il conclus sto pia vegnir suttamess a las votantas ed als votants per ina votaziun.

Karte der Schweizer Kantone