directamain tar il cuntegn

Tge è ina cuntraproposta directa, tge ina cuntraproposta indirecta tar ina iniziativa dal pievel?

Sch'il comité d'iniziativa lantscha ina iniziativa dal pievel, po il parlament la confruntar cun ina cuntraproposta directa u cun ina cuntraproposta indirecta.

Il parlament u il Cussegl federal po elavurar ina cuntraproposta directa u ina cuntraproposta indirecta sco alternativa tar l'iniziativa. 

Las duas pussaivladads:

  • Cuntraproposta directa: Sco resposta a l'iniziativa propona il parlament in auter artitgel constituziunal. Sch'il comité d'iniziativa na retira betg l'iniziativa, alura vegni votà sur da l'iniziativa ed il medem mument er sur da la cuntraproposta.
  • Cuntraproposta indirecta: Il parlament propona ina midada da la lescha u ina nova lescha empè d'ina midada da la Constituziun. La cuntraproposta indirecta pussibilitescha a las autoritads d'entrar en ils intents da l'iniziativa senza midar la Constituziun. Sch'il comité d'iniziativa na retira betg l'iniziativa, entra en vigur la cuntraproposta indirecta, sche l'iniziativa vegn refusada.
Il parlament svizzer – glossari dal parlament – cuntraproposta
Il parlament svizzer – glossari dal parlament – lescha federala