Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Jau hai survegnì in avis da pajament: Tge stoss jau far?

In avis da pajament è l'ultim cumond da pajar la summa pretendida da la creditura u dal creditur, cas cuntrari po la procedura da scussiun vegnir cuntinuada.

Jau renconusch l'import pretendì

Alura avais Vus sco debitura u debitur 20 dis temp a partir da l'entrada da l'avis da pajament per pajar l'import pretendì. Vitiers vegnan ils custs da scussiun che la creditura u il creditur ha pajà anticipadamain.

I vegn recumandà da pajar l'import debità directamain a l'uffizi da scussiun che As ha tramess l'avis da pajament e d'inoltrar immediatamain ina dumonda en scrit d'annullar la scussiun.

Jau fatsch opposiziun cunter l'avis da pajament

Sche Vus na renconuschais betg l'import pretendì, pudais Vus far opposiziun (a bucca u en scrit) entaifer 10 dis dapi la consegna da l'avis da pajament. Quai stuais Vus far tar l'uffizi da scussiun che ha emess l'avis da pajament. I n'è betg necessari da motivar l'opposiziun.

Consequenzas

Cun l'opposiziun vegn la scussiun interrutta per in tschert temp. Ussa èsi chaussa da la creditura u dal creditur da laschar annullar l'opposiziun tras l'autoritad cumpetenta e da puspè metter en gir la procedura. L'autoritad ch'è cumpetenta per cas d'ina valur fin a 5000.– francs è la dretgira da pasch, per cas d'ina valur pli gronda la dretgira uffiziala. Questas autoritads decidan a maun dals documents, ch'ellas han survegnì da las partidas, sche l'opposiziun vegn annullada u betg.

Sche l'opposiziun vegn annullada, ha la creditura u il creditur la pussaivladad da pretender la cuntinuaziun da la scussiun, e quai entaifer in onn dapi la consegna da l'avis da pajament – per regla la scussiun tras sequestraziun en cas da persunas natiralas u la scussiun tras concurs en cas da persunas giuridicas. Fin che l'opposiziun è annullada èn ils termins suspendids.

La dumonda per cuntinuar cun la scussiun sto vegnir drizzada a l'uffizi da scussiun che ha da tractar il dossier (per regla è quai l'uffizi da scussiun al domicil da la debitura e dal debitur).

Glista dals uffizis da scussiun

Andament da la scussiun